Missie

We willen een vereniging zijn waar mensen met zorgvragen kunnen komen wonen en actief deelnemen aan de maatschappij in de mate dat het voor hen mogelijk en wenselijk is. De ondersteuningsvraag van de persoon met een handicap  is ons uitgangspunt.

Visie

Wij willen een tehuis zijn dat vertrekt vanuit het respect voor de specifieke noden en behoeften van de bewoners, een thuis, een plaats waar de bewoners gelukkig kunnen (samen) zijn. De bewoners zullen aangepaste activiteiten aangeboden krijgen zodat zij zich op sensorieel, cognitief en sociaal vlak verder kunnen blijven ontplooien. Zo kan het tehuis, vertrekkend vanuit de bewoners, een eigen specifieke entiteit ontwikkelen.
Het tehuis moet tevens ook een open tehuis zijn voor de ouders. Zij moeten op elk moment hun zoon/dochter kunnen bezoeken en samen met hem/haar aan activiteiten kunnen deelnemen.
De ondersteuningsvraag van de persoon met een handicap is ons uitgangspunt
Dit alles maakt onze organisatie uniek.

Waarden

Respect: voor de mensen met een beperking en alle betrokkenen, met aandacht voor integratie in de samenleving.
Transparantie: in onze werking, waar dialoog centraal staat om een optimale omgeving te creëren voor onze gasten.
Geborgenheid: waarbij elkeen zich thuis voelt in zijn omgeving en we een gezinsvervangende sfeer nastreven.

Doelgroep

We zijn ontstaan uit een samenwerking met het OCMW van Stekene, die voor de inwoners van haar gemeente en omliggende, kwalitatieve zorg wenst aan te bieden. Gezien deze een verscheidenheid aan zorgvragen vertegenwoordigen beogen we meerdere doelgroepen.
– Een doelgroep van mensen met een hoge ondersteuningsnood met als belangrijkste kenmerken; een verstandelijke beperking en gedrag en emotionele stoornis (GES). De ondersteuning wordt gekenmerkt door een sterke permanentie waarbij  onmiddellijke interventie zowel tijdens de dag als de nacht moet gewaarborgd zijn.  We voorzien voor GES opvang voor 5 tot 6 personen. GES + voorzien we niet.
– Personen met een lichte tot matige beperking, zij hebben ondersteuning nodig in de woonsituatie en op psychosociaal en administratief vlak. We voorzien opvang voor 12 personen.  Zij moeten beschikken over een grotere persoonlijke ruimte, zodat ze zelfstandig en op eigen ritme zich kunnen ontspannen en in privé sfeer kunnen ontplooien. Vanuit de voorziening is er een oproepbare permanentie die snel ter plaatse is. Het wonen op de site biedt dan ook meer geborgenheid en een veilig gevoel doordat coaching in de directe nabijheid aanwezig is.
– Personen die overdag gaan werken of gewerkt hebben en naar de dagbesteding gaan, zij kunnen niet zelfstandig wonen en hebben permante opvang en begeleiding nodig.
– Personen die niet buitenshuis kunnen gaan werken, zij moeten een aangepaste activiteiten aangeboden krijgen, waar hen vaardigheden worden aangeleerd of onderhouden. De activiteiten zijn individueel bepaald en gebeuren onder begeleiding.
– Personen met een matige tot zware beperking en hoge nood aan verzorging en paramedische behandeling, ook voor hen zal gezocht worden naar een activiteit zodat ook zij een volwaardige daginvulling krijgen.